Kalkulátor splátek pro oddlužení plněním splátkového kalendáře

Výše měsíčních splátek pro oddlužení plněním splátkového kalendáře je vymezena jako rozdíl mezi příjmem dlužníka a finanční částkou ve výši nezbytných finančních prostředků sloužících k zajištění základních životních potřeb dlužníka a jeho rodiny, přičemž způsob výpočtu výše těchto nezbytných finančních prostředků je stanoven právními předpisy.

Počítat s hodnotami pro rok
Čistá mzda (měsíční)
Manžel/ka
Děti a další vyživované osoby
Měsíční splátka pro oddlužení 0
Mzda k výplatě 0
Celková výše splátek pro oddlužení za 5 let 0
Vypočet je platný ke dni
 

Kalkulátor splátek pro oddlužení plněním splátkového kalendáře má pouze informativní charakter a slouží jako první pomocná informace pro dlužníky, kteří uvažují o tom, že podají k soudu návrh na povolení oddlužení. Současně je třeba upozornit, že od výsledné částky nutno odečítat odměnu (750 Kč; v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů 1 125 Kč ) a náhradu hotových výdajů (150 Kč; v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů 225 Kč) insolvenčního správce, tj. v případě jednotlivého dlužníka 900 Kč bez DPH a v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů 1 350 Kč bez DPH (je-li insolvenční správce plátcem DPH, je nutné připočíst DPH) za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře. Výsledná částka, po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů, je částka, která je k dispozici věřitelům dlužníka.
Navíc o tom, zda se bude oddlužení řešit plněním splátkového kalendáře či zpeněžením majetkové podstaty, rozhodují věřitelé. Na základě výsledků zjištěných pomocí tohoto kalkulátoru si tedy nelze udělat jednoznačný závěr o tom, zda dlužníkův návrh na povolení oddlužení bude či nebude soudem povolen a jakým způsobem se případně povolené oddlužení bude řešit. Výsledky získané využitím kalkulátoru by neměly nahradit konzultaci dalšího postupu řešení Vašeho problému s odborníky.

Jednou ze základních podmínek pro povolení oddlužení je, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude alespoň 30% jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním písemně souhlasí. V případě oddlužení plněním splátkového kalendáře tedy bude dlužník hradit splátky po dobu 5ti let, přičemž jejich celková výše musí dosahovat alespoň 30% hodnoty pohledávek nezajištěných věřitelů, není-li dohodou s věřiteli podmínka úhrady alespoň 30ti% hodnoty pohledávek snížena.

Metodika výpočtu pro rok 2017 - najdete zde