Novinky

Nové testové otázky platné od 1. 1. 2014 - oblast auditorská, daňová, obecné právo a exekuce

16.12.13 | V sekci "Termíny zkoušek a další dokumenty ke stažení" jsou zveřejněny testové otázky pro  zkoušky insolvenčních správců z oblasti auditorské, daňové, obecného práva a exekucí a insolvence. Tyto otázky budou platné od 1. 1. 2014.

Informace ke zveřejnění aktualizovaných testových otázek

18.11.13 | Aktualizované testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců, platné od 1. 1. 2014, budou zveřejněny na těchto webových stránkách v průběhu měsíce prosince.

Případová studie

22.08.13 |

Cílem nově zavedené části písemné části zkoušky - případové studie je možnost posoudit praktické dovednosti uchazeče. Jedná se zejména o schopnosti uchazeče aplikovat znalosti insolvenčního práva (a také jiných potřebných znalostí) v rámci konkrétní zadané situace a řešit problém v rámci insolvenčního řízení, se kterým se může insolvenční správce při výkonu činnosti setkat.

Předpokládá se, že zadání případové studie bude obsahovat minimálně jeden problém či modelovou situaci v rámci insolvenčního řízení a dílčí otázky k zodpovězení nebo pokyn k vypracování nějakého dokumentu.

S ohledem na povahu případové studie nebude vzorové zadání a jeho řešení zveřejněno.

Úprava termínů zkoušek

06.08.13 |

Z organizačních důvodů spojených se změnou zkoušek v důsledku novely zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění pozdějších předpisů, došlo k úpravě plánovaných termínů zkoušek insolvenčních správců.

Termíny ústní části zkoušky 3. 9. 2013 a zvláštní zkoušky 5. 9. 2013 zůstávají beze změny!

Písemné zkoušky IS v září  bylo nutné přesunout na nový termín ve dnech 11. a 12. 9. 2013

Navazující ústní zkoušky v říjnovém termínu se budou konat ve dnech 14., 15., 16. a 17. 10. 2013.

Omluvy neúčasti na zkoušce a poplatky podle novely zákona o insolvenčních správcích a novely vyhlášky o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců

01.08.13 |

Omluvy

Upozorňujeme, že uchazeči jsou povinni omluvit svou neúčast na zkoušce písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvědí o závažných důvodech své neúčasti, nejpozději v den zkoušky. Pokud tak neučiní, budou hodnoceni stupněm neuspěl (§ 11 vyhlášky č. 312/2007 Sb.).


Pokud svou neúčast řádně a včas omluví, mohou uchazeči požádat o stanovení jiného nebo jiného náhradního termínu, a to nejpozději do 5 dnů od konání zkoušky. Omluvu lze samozřejmě spojit se žádostí o stanovení jiného nebo náhradního termínu (v takovém případě ale musí být uvedené podání doručeno ministerstvu nejpozději v den zkoušky). Součástí žádosti musí být doklady prokazující důvod neúčasti na zkoušce a doklad o zaplacení poplatku.


Pokud se uchazeč nemůže omluvit včas z důvodů zvláštního zřetele hodných, může konat zkoušku v jiném nebo jiném náhradním termínu, pokud včas požádá o stanovení jiného nebo jiného náhradního termínu a doloží jak závažné důvody své neúčasti, tak důvody pro opožděnou omluvu.


Poplatky spojené se zkouškami

Upozorňujeme, že uchazeči jsou povinni přiložit ke každé žádosti v souvislosti se zkouškami doklad o zaplacení poplatku vyžadovaného zákonem, jinak se k podané žádosti nepřihlíží podle § 4 odst. 5 vyhlášky č. 312/2007 Sb.


Uchazeči, kteří podali žádost před 1. srpnem 2013 budou i nadále prokazovat uhrazení poplatku předložením dokladu o zaplacení nejpozději před zahájením písemné části zkoušky v Justiční akademii.


Poplatky jsou stanoveny v § 24 a 26 zákona o insolvenčních správcích.


ZKOUŠKA INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE

5 000 kČ

ZVLÁŠTNÍ ZKOUŠKA IS

3 000 kČ

OPAKOVÁNÍ ZKOUŠKY

7 000 kČ

ZKOUŠKA V JINÉM TERMÍNU

7 000 KČ

ZKOUŠKA V JINÉM NÁHRADNÍM TERMÍNU

10 000 KČ


Poplatky za vydání povolení nebo zvláštního povolení


V případě vydání

  • povolení a zvláštního povolení fyzické osoby a

  • povolení a zvláštního povolení veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti

je nutné k návrhu přiložit doklad o zaplacení správního poplatku, který je stanoven jednotně ve výši 5 000 Kč podle části I položky 10 písm. e) přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.


Pokud nebude přiložen doklad o zaplacení poplatku, bude správní řízení přerušeno a uchazeč bude vyzván k jeho zaplacení. Pokud nebude poplatek zaplacen ve lhůtě určené ve výzvě k zaplacení, bude správní řízení ve věci vydání povolení nebo zvláštního povolení zastaveno.

Další stránky: 1 2 3 4 5 6 7